Venster van de Vrijheid

Inleiding

Met onderstaande onderbouwing heeft het comité bij enkele instanties subsidie aangevraagd en ook ontvangen.

Inleiding

Enkele jaren geleden werd er in een ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld de vraag gesteld of het niet mogelijk was om op 4 mei in de dorpen een optocht en/of een herdenkingsbijeenkomst te organiseren. Dit heeft toen echter niet geleid tot een initiatief om dat uit te werken, mede omdat er in Alteveer/Kerkenveld geen concrete plek was om 4/5 mei te gedenken.

In het najaar van 2015 werd stilgestaan bij het 100 jarig bestaan van het kerkgebouw in Alteveer-Kerkenveld. Tijdens de voorbereiding op de viering daarvan groeide het besef onder de bevolking dat het niet vanzelfsprekend is dat we hier al zo lang in vrijheid leven, zonder het geweld van oorlog.

Uiteindelijk ontstond de wens om een comité uit Alteveer-Kerkenveld, onder de verantwoordelijkheid van het Plaatselijk Belang, in het leven te roepen om een idee uit te werken voor een toekomstig herdenkingsmonument. Een plek waar de herinneringen aan het oorlogsverleden levend gehouden kunnen worden.

Als gevolg van een aantal activiteiten en spontane giften is er uiteindelijk bijna € 6000 ontvangen voor dit doel.

Verzetshelden uit Alteveer-Kerkenveld

In Alteveer-Kerkenveld zijn er 5 straten vernoemd naar verzetshelden uit de 2e wereldoorlog. Veel bewoners, zowel oud als jong, blijken echter niet op de hoogte van het feit dat deze straatnamen met die achtergrond tot stand zijn gekomen. Hieruit blijkt dat het belangrijk is om gebeurtenissen uit het verleden te blijven benoemen. Uit gesprekken met nabestaanden is gebleken dat het niet zozeer om deze 5 verzetshelden dient te gaan omdat er ook door andere mensen veel is gedaan om te helpen bij het verzet en om onderduikers een plek te geven. Het comité heeft in haar eerste vergadering daarom besloten dat het monument een plaats moet worden waar het herdenken een bredere context krijgt dan alleen de 2e wereldoorlog.

Plaats voor het monument

De beoogde plaats voor het herdenkingsmonument is de parkeerplaats tussen de Nieuwstraat en het kerkgebouw in Alteveer. De parkeerplaats is in eigendom van de gemeente De Wolden. Er is een zitbankje en lichtmast aanwezig. Dit is een voortvloeisel uit het verleden toen hier een kunstwerk heeft gestaan in het kader van de kunstwerkronde in Drenthe. 

plaats voor monument

2017 11 11voormonumentFoto: Google

Het monument

Zoals gezegd heeft Plaatselijk Belang ervoor gekozen om de realisatie van een monument toe te vertrouwen aan een comité. Voorwaarde was voor Plaatselijk Belang om te komen tot een groep mensen die borg kunnen staan voor een breed draagvlak in Alteveer/Kerkenveld.

Namens Plaatselijk Belang zijn de volgende mensen aangezocht die zich bereid hebben verklaard om de opdracht te aanvaarden:

Dhr. Ad Hazen, voorzitter.
Dhr. Johan Jonkman, secretaris.
Mevr. Gerda Boer, lid.
Mevr. Betty Linthorst, lid (tevens bestuurslid van het plaatselijk Belang)
Dhr. Martin van den Hof, lid

Het comité heeft als doel om in april 2017 het herdenkingsmonument te onthullen. Er is inmiddels overleg geweest met de gemeente De Wolden omtrent de voorwaarden waaronder een dergelijk monument gerealiseerd mag en kan worden.

Met nadruk kiest het comité ervoor om niet over een “oorlogsmonument” te spreken, maar eerder over een “vrijheidsmonument.”

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er tenslotte allerlei gewapende conflicten geweest in de wereld. Bij een aantal daarvan is Nederland betrokken geweest, onder andere vanuit de Verenigde Naties of de NATO. Met enige regelmaat zijn toen ( en worden nu ook nog steeds) inwoners van Alteveer/Kerkenveld uitgezonden.

Voornaamste doel bij die uitzendingen was het handhaven of bereiken van vrede en het garanderen van een zekere mate van vrijheid voor de inwoners van de betrokken landen.

Deze gang van zaken is volgens het comité voldoende reden om de term “vrijheidsmonument” te gebruiken.

Door de leden van het comité is een concept-ontwerp uitgewerkt. Het idee is om een stalen frame als een gebroken venster te plaatsen op een betonnen sokkel. Enkele tekstplaten zullen hierbij verwijzen naar het idee achter dit ontwerp. Kernpunten hierbij zijn:

  • Vrijheid geef je door. “Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst”.
  • Kijken door een “Venster van de Vrijheid” Door een venster kijken naar het verleden met een “breuklijn” . Maar je kunt ook een zodanige positie innemen tijdens het kijken dat het venster “heel” is. Dan kijk je door het venster naar de toekomst.
  • Er zullen geen namen of gebeurtenissen bij vermeld worden. Dan wordt het tot ieders verbeelding en gedachtenis open gelaten.

Financiering.

Om te komen tot een monument moet er niet alleen een plan zijn, er zullen ook middelen beschikbaar moeten zijn. Op basis van de gegevens die ons nu ter beschikking staan is een investeringsplan gemaakt.

Hiermee is bij de volgende instanties subsidie aangevraagd:

  • Initiatiefrijk De Wolden
  • Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
  • Stimuleringsfonds Rabobank Zuid-west-Drenthe Aan RABO

Zoeken (offcanvas)