Historie

De krant van toen

De krant van toen

Berichten zijn afkomstig uit Mandiêlig 

4 Mei 1946 

Alteveer - Drie schapen van de heer Z. zijn gestorven. 
Zeer waarschijnlijk door vergiftiging, daar kopersulfaat op het land was gestrooid.

4 Mei 1946 

Kerkenveld - Bij de Sparwinkelier H. v. d.Berg werden reeds enige tijd bonnen vermist. Tijdens de hongerwinter had fam. v.d. Berg kennis gemaakt met zekere vrouw A.W.H., bekend als zuster Hendriks uit Scheveningen. Zij genoot geheel het vertrouwen der fam. v.d. Berg, vandaar hielp zij ook met bonnen plakken. Bij het controleren van de bonnen miste v.d. Berg een flinke portie suiker-, boter- en tabaksbonnen. Nadat v.d. Berg de politie gewaarschuwd had en deze genoemde vrouw onderzocht had, bleek dat zij niet minder dan 705 bonnen onder haar kleren verborgen had. Ook heeft ze bekend dat ze reeds twee keer bonnen bij v.d. Berg gestolen had. Hier is weer het spreekwoord waar: Weest vertrouwd maar vertrouwt niemand.

5 Juni 1946 

Kerkenveld - In de jaarlijkse ledenvergadering van het Onderling Paardenfonds werden tot bestuursleden herkozen de heren K. de Groot, K. Streutker en A. Haar. Uit het jaarverslag bleek dat in het afgelopen jaar 45 paarden werden 
afgekeurd. Het nadelig saldo bedroeg f 6.000. Besloten werd voortaan 80% van de verzekerde waarde uit te keren, terwijl 1 percent extra van de verzekerde waarde zal worden geheven. 

21 September 1946 

Alteveer - Toen dinsdagmorgen de knecht G. Sok van de landbouwer F. Kremer het paard uit het land wilde halen en zoals naar gewoonte rijdende huiswaarts zou gaan, kwam S. zodanig te vallen, dat hij per wipkar naar huis vervoerd moest worden. Nadat geneeskundige hulp was ingeroepen constateerde de dokter dat S. een been gebroken had. Sok moet enige weken rust houden.

28 September 1946 

Kerkenveld - Op de fokveedag te Assen behaalde de beer van de heer A. Scholing alhier een eerste prijs. Wel een bewijs dat het een goede beer is, daar hij nu al bekroond is met de 3 eerste prijzen plus medailles. 
Aan Gebr. G. en R. Redder te Kerkenveld werd, behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten, vergunning verleend tot het leggen van een ophaalbrug over het Zuiderdiep. De brugwachterswoning, bewoond door de heer H. Lip, werd wederom verhuurd aan de tegenwoordige bewoner.

28 December 1946 

Kerkenveld - In een vergadering van VVV. werden o.m. plannen besproken om een schaak-, een dam- en een biljartclub op te richten. 

7 Juni 1947 

Kerkenveld - Zaterdag jl. brak er brand uit in de schuur van de varkenshouder S. De oorzaak van de brand is niet bekend. De schuur was ongeveer voor de helft van de huidige waarde verzekerd.

7 Juni 1947

Kerkenveld - Het hevig onweer dat zich in de nacht van woensdag op donderdag boven onze plaats ontlastte, richtte schade aan de elektrische leiding. Ook een aantal lampen sneuvelde.

18 Juni 1947 

Kerkenveld - Naar wij vernemen verkeren de plannen tot aanleg van een aardebaan over het zg. Kobuspad thans in een vergevorderd stadium. Binnenkort zal tot aanbesteding worden overgegaan.

9 Augustus 1947 

Alteveer - Een bok met koren van de heer G. Drent kreeg teveel hemelwater en is gezonken.

9 Augustus 1947 

Kerkenveld - De Gebr. Kleine hebben een nieuwe dorsmachine met zelfsnijder aangekocht, die uitstekend voldoet.

9 Augustus 1947 

Kerkenveld - Ook hier is men begonnen met het bouwen van vier gemeentelijke woningen. 

5 Juni 1948 

Kerkenveld - Onze plaatsgenoot I. v.d. Deen, thans enkele weken als militair in Indiê vertoevende, heeft bericht ontvangen dat hij een jaar uitstel van militaire dienst heeft gekregen. Weldra zal v.d. Deen dan ook weer op , zijn basis terugkeren. Zo'n uitstapje naar de Oost is nog niet zo slecht en de ouders zullen gelukkig zijn hun zoon weer thuis te zien.

7 Augustus 1948 

Alteveer-Kerkenveld - De dorsmachine van de Gebr. Klein heeft haar plaats weer ingenomen om het koren uit de schuiten te dorsen. Veel volgeladen schuiten zal men in de komende dagen zien liggen, wachtende op hun beurt. 
De roggeopbrengst lijkt dit jaar buitengewoon goed. 
Verwacht mag worden dat zij ongeveer een derde tot de helft groter is dan het vorig jaar.

23 April 1949 

Alteveer - Donderdagavond werd in café de Groot de jubileumavond gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het onderlinge veefonds "De Eendracht". De zaal was feestelijk versierd toen de voorzitter van bovengenoemd fonds, de heer J. Fieten Sr., een groot aantal leden met hun vrouwen hartelijk welkom toeriep en daarin wees op de goede geest welke er steeds heeft geheerst. Vervolgens bracht de secretaris, de heer R. Jassies, verslag uit over de afgelopen vijftig jaren, waaruit we het volgende aanstippen: 
De eerste vergadering werd gehouden op 27 Januari 1899 ten huize van J. Faken te Kerkenveld waarbij een commissie werd benoemd die verschillende zaken zou regelen, waarna op 8 April 1899 tot oprichting werd besloten. 
Als eerste bestuursleden werden benoemd de heren H. Doze, Jb. Westerbeek, H. ten Kate, J. Kolk en J. v.d. Hof Lzn., terwijl als secretaris werd benoemd de heer C. Broens op een salaris van f 10 per jaar.
Het ledental bedroeg bij aanvang 23 leden, welke in de loop van het jaar opliep tot 32 leden. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat nog twee van de oprichters in leven zijn, nl. de heer C. Broens en Jaq. Westerbeek, terwijl de laatste 15 jaar de voorzittershamer wordt gehanteerd door J. Fieten Sr.
Verder werd gememoreerd dat gedurende 40 jaren penningmeester is geweest de heer Sok, en dat 39 jaren het secretariaat in handen is geweest van de heer J. Jassies.
Hierna werd achtereenvolgens het woord gevoerd door Burgemeester Jans van Zuidwolde namens de gemeente, terwijl namens het "Plaatselijk Belang" gesproken werd door de heer H. Haar, en namens O.D.O. door de heer J. Fieten Jr. Beide laatstgenoemden boden namens hun verenigingen een voorzittershamer en een kistje sigaren aan. 
Het verdere gedeelte van de avond werd in gezelligheid doorgebracht waarbij de toneelvereniging O.D.O. geheel gratis hun medewerking heeft verleend, hetgeen werd afgewisseld door muziek van de dames Zanting van Zuidwolde. Het programma was zeer variërend, daar het ook aan de nodige voordrachten niet ontbrak, en de nodige tractatie ter gelegenheid van dit heuglijke feit niet werd vergeten. Aan het slot werd nog een afscheidswoord gesproken door burgemeester Jans. De leiding van deze avond was grotendeels in handen van de heer J. Talens.

3 September 1952 

Alteveer - Goed nieuws voor varkensfokkers Voor onze varkensfokkers is er een grote vooruitgang in 't zicht. Onze plaatsgenoot H. Sieders Johs zn. Heeft op advies van de Inspecteur van het Varkensstamboek een uitmuntende volbloed dekbeer aangekocht, die aan zeer hoge eisen voldoet. Ongetwijfeld zal S. van dit prachtdier, dat een zeer hoge prijs heeft gekost, veel succes hebben. We zijn zelfs geneigd deze nieuwe beerhouderij te noemen "Vooruitgang".

10 September 1952 

Kerkenveld - Commissaris Cramer opent vandaag nieuwe wegen te Kerkenveld. Vandaag is het een grote dag voor de gemeente Zuidwolde en speciaal voor de bewoners van Kerkenveld. Reeds dagenlang is men bezig met het oprichten van grote erebogen (waarin men hier een grote bedrevenheid toont) en het aanbrengen van versieringen. 

In tegenwoordigheid van tal van autoriteiten en andere genodigden opende de Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe, Mr. J. Cramer, vanmiddag om 3 uur de nieuwe straatwegen, die op de gedempte wijken zijn aangelegd, door het doorknippen van een lint aan het begin van het Hoofddiep. 
In Café de Groot werd vervolgens in een bijeenkomst die onder leiding stond van burgemeester H. Jans, door tal van sprekers het woord gevoerd. Een grote optocht langs de nieuwe straten gaf aan de plechtigheid een bijzonder feestelijk cachet. Vanavond wordt in Café De Groot een revue opgevoerd onder de titel "'t Giet met geweld in Kerkenveld".

13 september 1952 

Kerkenveld – "'t Giet met geweld in Kerkenveld" Kerkenveld uit de modder verlost. Lang geleden liep er van Schottershuizen een pad naar Slagharen, dwars door het veld. Dit pad, met aan weerszijden het gevaarlijke veen, werd gebruikt door de "hannekemaaiers" uit het land van Lippe en Waldeck over de grens, die in de hooitijd naar de hier gelegen hoge zandgronden kwamen, om een dik Joon te verdienen. 
Ook smokkelaars, ook uit Duitsland, betraden vaak deze weg, die daardoor de naam "Poepenpad" kreeg. Ergens aan deze weg moet een herberg gestaan hebben, "De Dikke Memme", die een geliefde pleisterplaats was, zowel voor de zout- en jeneversmokkelaars, als voor de hannekemaaiers.
Een herberg, een woest gebied en mensen met duistere bedoelingen.
Dat was de streek, waarvan het tegenwoordige Kerkenveld een onderdeel is en waar CdK in Drenthe, Mr. J. Cramer dinsdagmiddag zinspeelde toen hij sprak over de "eerste periode" van dit deel van Zuid-Drenthe, toen alles nog wild en woest en ledig was. 
Hierop volgde, in de tijd van Koning Willem III, de "tweede periode". Het veen mocht worden ontgonnen, toen de Hoogeveensche Vaart klaar kwam.
Het Hoofddiep, een flink kanaal, en een aantal wieken werden gegraven, waarlangs de turf kon worden afgevoerd en het water geloosd.
De uitgeveende gronden werden in cultuur gebracht. Grote complexen groenland ontstonden. Veehouderij en landbouw ontwikkelden zich hier snel. Alteveer en Kerkenveld werden flinke dorpen. Het gezicht van de streek veranderde. Terwijl het veen langzamerhand verdween bleef men zitten met de erfenis van de turfperiode. Goede bedrijfsvoering was door het afgelegen en achter vonders liggen van de boerderijen uitgesloten. Met bokken en pramen werden de producten vervoerd. De zandwegen naast de wieken waren soms maandenlang onbegaanbaar. 
De modder en het water remden verdere ontwikkeling.
De CdK heeft nu de derde periode ingeluid door de tot wegen geworden wieken officieel te openen. Kerkenveld is omgeschakeld van water- op wegvervoer en opgenomen in het wentelende rad van Drenthes vooruitgang.
Voor de opening kwamen de genodigden bijeen in Café de Groot, waar de promotor van de bloei van deze streek, Burgemeester H. Jans, allen verwelkomde: de Commissaris der Koningin in Drenthe, leden van het College van Gedeputeerde Staten, vertegenwoordigers van de Cultuur Technische Dienst, de Provo Waterstaat, de Ned. Heide Maatschappij, het waterschap Kerkenveld, de arbeiders, die het werk uitvoerden en wethouders en raadsleden van Zuidwolde.
In een toespraak, die naar buiten werd uitgezonden, liet CdK zijn gedachten teruggaan naar de tweede periode. 
"Laten we ons realiseren dat toen de wieken en de zijwijken gelegd waren, het toen ook een feestdag was voor Kerkenveld. We kunnen ons dit haast niet voorstellen, omdat we nu bezig zijn met de begrafenis van dat oude Kerkenveld". Klachten over hinderpalen voor verdere ontwikkeling waren er reeds voor de oorlog van het bestuur over de wieken. Ook was er in de gezinnen (volgens de CdK) vaak ongerustheid, vooral in herfst en winter, als de kinderen over de modderpaden langs de wieken van en naar school gingen.
Nu begint de derde periode. De CdK zei bijzonder getroffen te zijn door drie dingen. Allereerst, dat men in Kerkenveld werkelijk de koe bij de horens heeft gevat. Niet incidenteel is men te werk gegaan, maar men heeft radicaal alles ter hand genomen. Voor deze streek heeft men een welvaartsplan ontworpen en uitgevoerd dat getuigt van een grootse visie. Het gevolg van de aanpak hiervan is, dat Kerkenveld uit zijn isolement is verlost en dat alle belemmeringen zijn weggevallen.
Kerkenveld gaat een grote toekomst tegemoet.
Ten tweede: het tempo waarin dit werk tot stand is gebracht. Dit was alleen mogelijk door de goede samenwerking tussen gemeente - en provinciaal bestuur, Waterstaat, Heide Mij en andere instanties.
Heel Zuidwolde is werkzaam geweest in de zin van de beste Drentse traditie, o.a. door het spontaan doen slagen van een burgerzinlening, toen op een gegeven moment verdere uitvoering der werken wegens financiële moeilijkheden dreigde te stagneren. De aangelanden hebben gratis de nodige gronden afgestaan. Men weet hier te werken in teamverband.
Hulde bracht de CdK aan Ir. F. Bontekoe, Rijkscultuur consulent en Hoofd van de Cultuur-Technische Dienst en aan burgemeester Jans, die de stuwende kracht is geweest bij de uitvoering van dit plan.
Vervolgens stelde de CdK dat andere delen van de provincie dat wat in Kerkenveld tot stand is gekomen, tot voorbeeld kunnen nemen, daarbij speciaal doelend op Hollandscheveld en Elim.
Daarna begaf het gezelschap zich naar buiten naar de ereboog voor aan het Ged. Hoofddiep waar een oranje lint symbolisch de toegang tot de nieuwe straat afsloot. Op verzoek van CdK Cramer knipte Ir. Bontekoe het lint door.
Twee Kerkenveldse meisjes, G. Frijlink, wonende aan de Gedempte Wijde Wijk en leerling van de o.l. school, en Roelie Streutker, wonende aan het Gedempte Hoofddiep en leerling van de bijzondere school (samen de eendracht van Kerkenveld symboliserend) bieden een boeket anjers aan de dames, mevr. Bontekoe en mevr. Jans aan.
De plechtigheid werd besloten met het spelen van het Wilhelmus door de muziekvereniging 'Woudklank' uit Zuidwolde.

Feestelijke optocht
Een feestelijke optocht van keurig versierde wagens en een lange rij auto's trok hierna over de nieuwe wegen, voorafgegaan door 'Woudklank' die O.l.v. H. Smit af en toe vrolijke klanken liet horen. Op enkele plaatsen langs de weg stonden nog turfhopen als laatste overblijfselen van een spoedig in deze streken geheel verdwenen welvaartsbron. De erebogen waren alle met toepasselijke opschriften versierd, zoals "Verlost uit de modder", "De nieuwe harde wegen zijn Kerkenveld ten zegen", enz. Haltebordjes op de bermen bewijzen dat de nieuwe straten ook reeds in het net van autobuslijnen zijn opgenomen.
Terug in Café de Groot hield burgemeester H. Jans een toespraak met een historisch overzicht. Kort na de oorlog kwamen vertegenwoordigers van het Waterschap ten gemeentehuize spreken over de moeilijkheden die de wieken opleverden. Het gevolg was een vergadering op 24 september 1947 van het Waterschapsbestuur en het gemeentebestuur, samen met Ir. Bontekoe in de opkamer van het voormalige Compagniehuis. De hoogbejaarde Geert ten Hoeve, toen voorzitter van het Waterschap die de problemen als geen ander kende, stond direct spontaan achter de revolutionaire plannen. Aan Ten Hoeve, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, bracht de burgemeester een eresaluut.
Op 20 oktober 1949 nam de gemeenteraad het besluit tot demping van de wijken en op 25 Mei 1950 werd het werk aanbesteed. Woorden van dank sprak de burgemeester uit aan alle betrokkenen. Speciaal noemde hij stratenmaker Berend van der Haar die bij de realisatie een miljoen straatstenen met prima vakmanschap verwerkte.

Enkele cijfers
De werken betekenden de ontsluiting van een vruchtbaar gebied van 800 HA voor een bedrag van f 530.000,--. 
Ruim 9 km weg is op de gedempte wieken aangelegd. Een derde deel van het ontsloten gebied bestaat uit kleinbedrijf tot 5 ha, de rest uit bedrijven van 10 tot 40 ha. 20.000 Keer is van en naar de wieken heen en weer gereden om zand te storten. In totaal 75.000 m3.
's Avonds werd in Café de Groot de revue "'t Giet met geweld in Kerkenveld" opgevoerd. Deze revue werd samengesteld door de heer Grondhuis uit Slagharen en geregisseerd door de heer J. Talens, hoofd der school te Kerkenveld. Deze had ook de decors (het oude Hoofddiep) gemaakt. De Feestcommissie die de festiviteiten organiseerde stond onder leiding van de heer M. Kwint.

1 Oktober 1952 

Alteveer-Kerkenveld - Helemaal in Duitsland 
Tijdens het Oranjefeest, dat gehouden werd op 18 juli werd er een ballonnenwedstrijd gehouden, georganiseerd door de Spar-winkelier H. v.d. Berg. Er werden 350 ballonnen losgelaten, waarvan over 29 bericht is terug ontvangen. De ballon van L. Middelveld kwam terecht in Mele (vlak bij Berlijn).
Hij won dan ook de eerste prijs.

15 Oktober 1952 

Alteveer-Kerkenveld - Mooi resultaat
Door de M.P.S. werd een wandeltocht gehouden, waaraan ook werd deelgenomen door onze plaatselijke wandelvereniging Taveno. Het resultaat was 81 punten en de aantekening zeer goed.
Hierna sluit de jonge vereniging het eerste jaar van haar bestaan af. De resultaten waren bevredigend. Ze hopen dat het volgend jaar even goede resultaten zal opleveren.

 

Zoeken (offcanvas)